Általános Szerződési Feltételek

I. Program szervezése, mint szolgáltatás
1. Szervező adatai:
Szervező cég neve: T- Alfasystem Kft.
Székhely: 4029 Debrecen, Eötvös utca 29.
Iroda: 8647 Balatonmáriafürdő Bárdos Lajos utca 4.
Bankszámlaszám: ​ HU17 1040 0339 5052 6865 8185 1008
Képviseli: Orth Tomas

2. Szervező, mint bejegyzett társaság, programokat szervez a szabadidő aktív és hasznos eltöltéséhez. Az egyes meghirdetett programok részletes leírását és igénybe vételének feltételeit szervező honlapja tartalmazza.

3. A szabadidős programok:
 • a szervező által nyújtott szolgáltatások,
 • a szervező által közvetített, más szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások.
 • saját illetve közvetített szolgáltatásból álló, ún. „csomag” szolgáltatások.
II. A Programokon való részvétel személyi feltételei:
 1. A Programokra egyénileg és csoportosan is lehet jelentkezni. Csoportos jelentkezés estén a Szervező képviselőjével előzess egyeztetés szükséges.
 2. A Programokra jelentkezhet minden 18 életévét betöltött személy, aki rendelkezik az adott programhoz szükséges érvényes személyi és/vagy úti okmányokkal.
 3. 18 életévet be nem töltött személy /gyermek/kizárólag szülői vagy hivatalos gondozója útján, írásban jelentkezhet és vehet részt a Programokon. A jelentkezés során nyilatkozni kell a gyermek egészségügyi állapotáról, valamint minden olyan körülményről (étel- vagy más allergia stb.) amely az utazáson való részvételét bebefolyásolhatja.
 4. 18 életévet be nem töltött személy /gyermek/ kizárólag nagykorú felügyelete alatt vehet részt a Programokon. Felügyeletet vállalhat az adott programon részt vevő szülő, más hozzátartozó, felügyeletet törvény alapján ellátó személy /tanár/ vagy írásbeli nyilatkozat alapján az utazáson részt vevő nagykorú személy.
 5. A felügyeletet ellátó személy teljes körű felelősséget vállal a gyermekért. Egy személy legfeljebb öt gyermek felügyeletét vállalhatja.
 6. Külföldi állampolgároknak egyénileg kell gondoskodniuk a célországba történő beutazáshoz szükséges egyéb engedélyekhez, vízumokhoz
 7. Közvetített szolgáltatás esetén a szolgáltatást közvetlenül nyújtó szervezet a Programban való részvételhez szükséges egyéb feltételt is előírhat.
III. A Programon való részvétel egészségügyi feltételei
 1. Mindenki saját felelősségére jelentkezhet. A jelentkező az utazás szervezőjét előzetesen írásban tájékoztatja mindazon egészségügyi körülményről, amely az utazáson való részvételét befolyásolhatják.
 2. Nem vehet részt az utazáson fertőző beteg, vagy akinek egészségügyi állapota a Programon való részvételt kizárja, vagy jelentős kockázatot jelent.
 3. Szervező – az egészségügyi nyilatkozattól függetlenül- saját döntése alapján, kártérítési felelősség nélkül megtagadhatja a részvételt azon személytől, akiknek egészségügyi állapota kockázatot jelent.
 4. Az utazás során fellépő betegség, baleset esetén a Szervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult az adott személy utazását megszakítani.
IV. A Programra jelentkezés, a foglalás szabályai
 1. Programra jelentkezni a szervező által meghatározott módon és határidőben írásban- elektronikus levél formájában is- továbbá személyesen a Szervező irodájában lehet.
 2. A telefonon történő jelentkezés, annak írásbeli megerősítéséig kizárólag előzetes érdeklődésnek tekinthető, amely a Szervezőre nézve helybiztosítási kötelezettséget nem teremt.
 3. A jelentkezések folyamatosan történnek, a foglalásokat a Szervező a részvételi díjak beérkezése alapján sorrendben fogadja be. Jelentkezés akkor érvényes, ha a Program részvételi díjának 50% összege megfizetésre került.
 4. Határidőn túli jelentkezést a Szervező nem köteles elfogadni.
 5. Helyhiány miatt a Szervező jogosult a jelentkezést visszautasítani.
V. A foglalás érvényességének feltételei
 1. A foglalás akkor tekinthető érvényesnek, ha a program megkezdése előtt legalább 7 nappal a szervező részére hiánytalanul rendelkezésre áll:
  • írásbeli jelentkezés a résztvevő nevével, személyes adatival,
  • részvételi díj teljes egészében befizetése megtörtént,
  • az adott programhoz szükséges személyi vagy úti okmányok másolati példányai,
  • kitöltött egészségügyi nyilatkozat,
  • 18 életévet be nem töltött személy résztvevő esetén szülői és felügyeleti nyilatkozat.
 2. befizetés teljesíthető személyesen vagy banki átutalással, illetve készpénzes befizetéssel a szervező bankszámlaszámára. A befizetés akkor tekinthető megtörténtnek és elfogadottnak, amikor az összeg hiánytalanul a szervező bankszámláján jóváírásra kerül, vagy készpénz esetén a díjat a házipénztárba befizették.
 3. Az érvényes foglalásról a szervező igazolást állít ki. Az igazolással létrejön a szervező és a résztvevő között a jogviszony, mellyel résztvevő elfogadja a programban való részvétel feltételeit.
VI. A részvételi díj, elállás joga
 1. A részvételi díj a meghirdetett programokban szereplő szolgáltatások árát, illetve szervezési költséget tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő, de a külön fizetendő díjakról (pl. vízumdíj, repülőtéri illeték, biztosítás, belső repülések díjai stb.) a szervező illetve közvetített szolgáltatást tartalmazó programok esetén a szolgáltató ad tájékoztatást.
 2. Résztvevő írásbeli nyilatkozatával jogosult a program megkezdése előtt 21. napig írásban a programtól elállni. Ebben az esetben a résztvevő bánatpénz címén köteles a részvételi díj 50%-nak megfelelő összeg megfizetésére. A 7. nap utáni elállás esetén résztvevő a részvételi díj teljes összegének megfizetésére köteles bánatpénz jogcímén.
 3. Amennyiben résztvevő lemondás nélkül nem vesz részt a Programon, akkor a részvételi díj teljes összegét bánatpénz címén köteles megfizetni a szervező részére.
 4. Résztvevő a program megkezdése előtti 7. napig jogosult a programban való részvételi jogát olyan harmadik személynek átadni, aki megfelel a feltételeknek, továbbá a részvétel feltételeit magára nézve írásban elfogadja. Az átadásból fakadó esetlegesen felmerülő többletköltségeket résztvevő vagy a belépő harmadik személy köteles megfizetni. Az átadás kizárólag írásban, a szervező írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben résztvevő helyett a szervező jelöl más, harmadik személyt a programba való részvételre, résztvevő a részvételi díj 50% összegű bánatpénz megfizetésére köteles megfizetni.
 5. Szervező jogosult a már befizetett díjakból bánatpénz igényét beszámítani.
 6. A Szervező utazáshoz szükséges minimum létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 21 napig a szerződéstől elállhat. Ez esetben a résztvevő a szervező által felajánlott kínálatból a befizetett díj beszámításával választhat másik programot, vagy a szervező 15 munkanapon belül, 10% kezelési költség levonásával, visszatéríti a befizetett díjat.
  VII. Felelősség
  1. Szervező az általa szervezett és lebonyolított programokért vállal felelősséget. Szervező jogfenntartással él, hogy előre nem látható okok miatt, indokolt esetben a résztvevők elhelyezését azonos kategórián belül megváltoztassa, a programok sorrendjét felcserélje, vagy az eredetivel hasonló minőségű szolgáltatást nyújtson.
  2. Közvetített szolgáltatást tartalmazó programok esetén a szolgáltatást nyújtó partner felel, a résztvevő vele szemben közvetlenül érvényesítheti kártérítési igényét.
  3. Repülőgéppel történő utazások esetén az adott légitársaság utazási feltételei érvényesek. Az esetleges visszautasított beszállásért, a járatok törléséért vagy késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért, poggyászkárokért és poggyászkésésekért, továbbá késedelmes repülőindulásból adódóan elmaradt programok szervezőt nem terheli felelősség.
  4. Vis maior esetén szervezőt nem terheli felelősség. Vis maiornak tekinthető mindaz a rendkívüli, kivételes jellegű és előre nem látható, elháríthatatlan, a feleknek fel nem róható és egyben nem ellenőrizhető külső körülmény, így különösen:
   • természeti csapások, szélsőséges időjárási viszonyok,
   • háború, politikai konfliktus, nemzetközi események,
   • közegészségügyi veszélyhelyzetek, járványok,
   • légi- és más közlekedési társaságok egyoldalúan intézkedései
  5. Szervező szolgáltatásával kapcsolatos kifogásokat minden esetben haladéktalanul jelezni kell a helyszínen a szervező képviselőjének, aki köteles a kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és annak egy példányát a résztvevőnek átadni.
  6. Az esetleges kárigényt, a Program lezárását követő 3 munkanapon belül írásban kell közölni a szervezővel, mellékelve hozzá a helyszínen felvett jegyzőkönyv eredeti példányát. Szervező a kárigény jogosultságát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja a résztvevőt.
  VIII. Részvételi szabályok a programok során
  1. Résztvevő köteles a programokra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, deviza jogszabályok, egészségügyi előírások, védőoltások stb.) betartani, valamint külföldi utazás esetén fogadó ország törvényeit tiszteletben tartani. Ezek megszegéséből, elmulasztásából eredő károk, költségek közvetlenül a résztvevőt terhelik.
  2. Az résztvevő által megfizetett, de saját elhatározásából a program során igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem jár.
  3. A Program során a résztvevő által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül a résztvevő a felel.
  4. Szervező kizárhatja a programból, aki magatartásával figyelmeztetés ellenére is zavarja a Program menetét, veszélyezteti a többiek nyugalmát, érdekeit, biztonságát, a szervező által meghatározott biztonsági, közegészségügyi szabályokat nem tartja be. Ilyen esetben az igénybe nem vett szolgáltatások után kártérítés nem igényelhető, valamint a korábban történő hazautazásból eredő többletköltség a résztvevőt terheli (pl. repülőjegy módosítás, új repülőjegy kiállítás stb.)
  5. A résztvevők kötelesek gondoskodni saját poggyászuk őrzéséről. Utastérben hagyott vagyontárgyakért nem vállal felelősséget a szervező. A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításból adódó kár esetén a Polgári Törvénykönyv vonatkozó előírásai az irányadók. Ilyen esetben a helyszínen haladéktalanul jegyzőkönyvben kell rögzíteni a káreseményt.
  IX. Záró rendelkezések
  1. Jelen Általános Szerződési Feltételek a 2017. április 1. után szervezett programokon való részvétel esetén érvényesek.
  2. Résztvevő nyilatkozik, hogy az Általános Szerződési Feltételeket teljes körűen megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.